ขั้นตอนการทำงาน

  1. ตั้งค่าระบบระบบโปรแกรมในส่วนของการ Mapping ตารางที่เกี่ยวจากฝั่ง HIS ในเรื่องของ สิทธิการรักษากับผังบัญชี ซึ่งจะใช้ผังบัญชีของปี 2560 เป็นหลัก / ตารางหมวยค่ารักษา / ตารางคลินิก
  2. ระบบฐานข้อมูล จะเริ่มดึงข้อมูลจากฝั่ง HIS และ ECLAIM มาใส่ในตารางของชุดประมวลผล E-HOS และเริ่มทำการประมวลผลออกเป็นระบบรายงานต่าง ๆ
  3. ระบบจะจัดทำทะเบียนลูกหนี้ โดยแยกรายละเอียดให้สอดคล้องกับผังบัญชี โดยหลักการแยกชุดข้อมูลจะใช้แหล่งที่มาของการโอนเงินชดเชยว่าเข้าสู่ผังบัญชีอะไร ดังนั้น ในผู้รับบริการ 1 visit อาจถูกแยกออกมากกว่า 1 ผังบัญชี
  4. ระบบจะปรับปรุงข้อมูลส่วนทะเบียนลูกหนี้อื่น ๆนอกเหนือจากระบบโปรแกรม ECLAIM เพื่อใช้ในการติดตามของศูนย์จัดเก็บรายได้

               หมายเหตุ: เนื่องจากบางหน่วยงาน ยังมีการแยกบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม ECLAIM เป็นแบบฐาน Access Offline จึงต้องทำการรวมและแปลงฐานเป็น MySQL รวมกันแค่ 1 ฐาน ก่อน จึงจะสามารถใช้งานระบบโปรแกรมได้