คุณสมบัติโปรแกรม

ความต้องการของระบบ

ระบบโปรแกรม E-HOS Accounting เป็นระบบ Web Application แบ่งหน้าที่การทำงานดังนี้

ส่วนที่ 1 ระบบฐานข้อมูล

 1. ตัวฐานข้อมูลส่วนที่ 1 จะใช้เป็น MySQL ซึ่ง อยู่ร่วมกับฐาน ในระบบฐานข้อมูล Eclaim (รูปแบบ MySQL) และต้องตั้งค่าระบบฐานเพิ่ม 3 ส่วนในส่วน config คือ event_scheduler=on (เพื่อให้ฐานสามารถประมวลผลได้อัตโนมัติ) / lower_case_table_namses=1 (เพื่อให้การเชื่อมต่อฐาน Eclaim ไม่มีปัญหาเรื่องชื่อตารางและฟิวดิ์ ตัวอักษรเล็กใหญ่) และ tmpdir=/tmp/ (เพื่อจัดการเรื่อง Temp ของข้อมูลจากการประมวลผลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น)
  • ตัวฐานข้อมูลที่ 2 จะเป็นของระบบ HIS ซึ่งระบบโปรแกรมจะพัฒนามาจากระบบโปรแกรม HosXP ซึ่งการทำงานจะเป็นการดึงข้อมูลจากฝั่ง HIS กับ Eclaim เข้ามาประมวลผล โดยจะไม่เข้าปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทั้ง 2 ฝั่ง
  • ฐานข้อมูลทั้ง 2 ส่วนต้องอยู่ใน Server MySQL เครื่องเดียวกัน เพราะระบบจำเป็นดึงข้อมูลของทั้งสองฐานในชุดประมวลผลเดียวกัน
  • ในส่วนระบบโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบัน มี HosXP PostgreSQL / HospitalOS PostgreSQL /HomC MSSQL และ HOS รพ.สงขลา(MySQL(Latin) )โดยมี Tool ในการนำเข้าข้อมูลมาใส่ในตารางที่จำเป็นเทียบเคียงกับ HosXP ซึ่งตัวโปรแกรม Tool จะดึงชุดข้อมูลที่กำหนดให้อัตโนมัติทุกวันตามเวลาที่ตั้งค่า
  • คุณสมบัติของ Mysql ที่แนะนำจะเป็น MariaDB แต่รุ่นอื่นก็ใช้ได้ ส่วนขนาดของ Ram / HDD / CPU ให้ดูจำนวนคนไข้ในแต่ละวัน ซึ่งควรจัดหาให้มีความเหมาะสม
  • Port LAN ในการเชื่อมต่อไปยัง WEB Server หากแยกกันระหว่างฐาน กับ ตัวเว็บโปรแกรม

ส่วนที่ 2 ระบบ Web Server

 1. ระบบโปรแกรมปัจจุบันจะใช้ Apache + PHP5.6 + HTML + JavaScript ซึ่งแนะนำให้ใช้ ระบบปฏิบัติการ Centos Linux ที่สามารถใช้งาน Internet ได้ เพื่อ ให้สามารถตรวจสอบและทำการ Update โปรแกรมได้โดยไม่ติด Error
  • Server สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล ในส่วนที่ 1 ได้
  • Extenssion ที่ต้องติดตั้งในระบบ PHP ได้แก่ php php-cli php-common php-odbc php-devel php-gd php-ldap php-mbstring php-mcrypt php-mysqlnd  php-pdo               php-pecl-jsonc  php-pecl-jsonc-devel  php-pecl-zip php-pgsql  php-snmp php-soap       php-xml php-xmlrpc
  • php.ini ตั้งค่าเพิ่ม 4 จุด โดย เพิ่ม date.timezone = “Asia/Bangkok” / แก้ไข short_open_tag=On /แก้ไข max_execution_time=0 / upload_max_filesize = 512M

คุณสมบัติของโปรแกรม

 1. ระบบโปรแกรมเป็น Freeware ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ห้ามนำไปดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข และใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
 2. ระบบโปรแกรมเป็น เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) สามารถเข้าใช้งานจาก Browser ได้จากหลายระบบปฏิบัติการ
 3. ระบบฐานข้อมูลเป็นแบบ MySQL ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ
 4. ระบบโปรแกรมสามารถประมวลผลได้อัตโนมัติ หรือ สามารถประมวลผลผ่านหน้า Web Application ได้กรณีต้องการแสดงรายงานในขณะนั้น

Module ระบบงานและทะเบียนรายงานของโปรแกรม

               5.1 ทะเบียนบัญชีการเงินค่ารักษาพยาบาล แยกตามผังบัญชีการเงิน

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล

                    -ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการส่งสิทธิในการเข้ารับบริการ

               5.2 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HIS เปรียบเทียบกับ Eclaim และ สปสช.

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมส่วนต่างการเรียกเก็บในกระบวนการต่างๆ

                    -ระบบตรวจสอบและแสดงยอดการติดตามการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ HIS –> ECLAIM –>สปสช.–>การรับโอนเงินจากการเงินและบัญชี

                    -ระบบแสดงข้อมูลคงค้างการเรียกเก็บ / เรียกเก็บไม่ผ่านและยังไม่แก้ไข/ ข้อมูลยังไม่ส่งไปเบิก/ข้อมูลยังไม่รับไฟล์ตอบกลับ(Rep.)เข้าระบบ Eclaim/ข้อมูลยังไม่รับ Statement/ข้อมูลการรับโอนเงิน

                    -ระบบแสดงสีสถานะเพื่อง่ายต่อการติดตามในข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ในแต่ละขั้นตอนของการเรียกเก็บ

               5.3 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HIS ที่เรียกเก็บผ่านระบบอื่นๆ

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมส่วนต่างการเรียกเก็บในกระบวนการต่าง ๆ

                    -ระบบตรวจสอบและแสดงยอดการติดตามการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ HIS –> CLAIMแต่ละประเภท –>การรับโอนเงินจากการเงินและบัญชี

                    -ระบบการกำหนดผังบัญชีย่อย เพื่อง่ายต่อการควบคุมติดตาม

                    -ระบบผังบัญชีย่อยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการจัดผัง ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ใช้รหัส(HMAIN) รพ.สังกัด สธ. ในจังหวัดทั้งหมด/ใช้รหัส(HMAIN) รพ.สังกัด สธ. นอกจังหวัดทั้งหมด/ ใช้รหัส(HMAIN) รพ.นอกสังกัด สธ. ทั้งหมด/กำหนดบาง HMAIN/Keword (จับจาก CC ซักประวัติ)/ใช้รหัสสิทธิ จากHIS

                    -ระบบผังบัญชีย่อยสามารถกำหนดเงื่อนไขยอดเงินเรียกเก็บให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละจังหวัด ได้แก่ อัตราเรียกเก็บต่อ AdjRW (IPD)/กำหนดเพดานยอดเรียกเก็บ (OPD)/กำหนดเพดาน ยอดเรียกเก็บ เป็นร้อยละ (OPD หรือ IPD) พร้อมกับปรับปรุงยอดส่วนต่างให้อัตโนมัติในระบบรายงานบัญชี

                    -ระบบผังบัญชีย่อยสามารถพิมพ์หนังสือราชการในการส่งเรียกเก็บในรูปแบบ Word มีระบบข้อมูลทะเบียนรายบุคคลเพื่อแสดงยอดเงินและรายละเอียดการเรียกเก็บ แยกเป็นหมวดค่ารักษา ได้ และสามารถส่งออกเป็น Excell และ PDF ได้

               5.4 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก วัคซีน Rabies

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมระบบส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM แทน 16 แฟ้ม และระบบปรับปรุงข้อมูลหลังบันทึกในโปรแกรม ECLAIM แล้ว

                    -ระบบสามารถกำหนดการแยกผังบัญชีกรณีลูกหนี้  UC นอกคัพ ในจังหวัด ที่มีการนำรายการค่าใช้จ่ายวัคซีน Rabies มาบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM  ออกเป็น 2 ผังเพื่อให้สามารถแยกส่วนการเรียกเก็บคนละกองทุนได้

               5.5 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ยา CLOPIDOGREL

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมระบบส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM แทน 16 แฟ้ม และระบบปรับปรุงข้อมูลหลังบันทึกในโปรแกรม ECLAIM แล้ว

                    -ระบบสามารถกำหนดการแยกผังบัญชีกรณีลูกหนี้  UC นอกคัพ ในจังหวัด ที่มีการนำรายการค่าใช้จ่ายยา CLOPIDOGREL มาบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM  ออกเป็น 2 ผังเพื่อให้สามารถแยกส่วนการเรียกเก็บคนละกองทุนได้

               5.6 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ยา Streptokinase

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมระบบส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM แทน 16 แฟ้ม และระบบปรับปรุงข้อมูลหลังบันทึกในโปรแกรม ECLAIM แล้ว

                    -ระบบสามารถกำหนดการแยกผังบัญชีกรณีลูกหนี้  UC นอกคัพ ในจังหวัด ที่มีการนำรายการค่าใช้จ่ายยา Streptokinase มาบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM  ออกเป็น 2 ผังเพื่อให้สามารถแยกส่วนการเรียกเก็บคนละกองทุนได้

               5.7 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึกการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย Palliative care

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมระบบส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM แทน 16 แฟ้ม และระบบปรับปรุงข้อมูลหลังบันทึกในโปรแกรม ECLAIM แล้ว

               5.8 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 6-12 ปี/เคลือบฟลูออไรด์ 4-12 ปี (Fee Schdule)

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมระบบส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM แทน 16 แฟ้ม และระบบปรับปรุงข้อมูลหลังบันทึกในโปรแกรม ECLAIM แล้ว

               5.9 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน / การอัลตราซาวด์ ในหญิงตั้งครรภ์ (Fee Schdule)                            

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมระบบส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม ECLAIM แทน 16 แฟ้ม และระบบปรับปรุงข้อมูลหลังบันทึกในโปรแกรม ECLAIM แล้ว

               5.10 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | จ่ายตรงกทม ที่ส่ง สกส.    

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมระบบส่งข้อมูล ไปยัง สกส. มีระบบทะเบียนติดตาม ระบบนำเข้าไฟล์ตอบกลับ และเชื่อมไปยังระบบทะเบียนคุมลูกหนี้ให้อัตโนมัติเพื่อการติดตาม การโอนเงินชดเชย

               5.11 ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ประกันสังคม OPD ที่ส่ง สกส.                 

                    -ระบบแสดงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล พร้อมระบบส่งข้อมูล ไปยัง สกส. มีระบบทะเบียนติดตาม ระบบนำเข้าไฟล์ตอบกลับ และเชื่อมไปยังระบบทะเบียนคุมลูกหนี้ให้อัตโนมัติเพื่อการติดตาม การโอนเงินชดเชย

               5.12 ระบบสนับสนุนการทำงานอื่น ๆ         

-Tool นำเข้า Statement (Excel ไฟล์) จาก สปสช.

-Tool นำเข้า Text ไฟล์ จากเครื่อง EDC ที่ Download จากเวบกรุงไทย

-Tool ตรวจสอบและ Update เลข ApprovCode สิทธเบิกจ่ายตรง OPD

-ทะเบียน Zip ไฟล์ข้อมูลส่งออกประกันสังคม (SSOP) สำหรับส่ง สกส.

-นำเข้า Zip ไฟล์ ตอบกลับ ประกันสังคม (SSOP) จาก สกส.

-พิมพ์รายงานประกันสังคมส่งโรงพยาบาลแม่ข่าย (เฉพาะรายที่นำเข้าไฟล์ตอบกลับแล้วผ่านเท่านั้น)

-ทะเบียน Zip ไฟล์ข้อมูลส่งออกระบบเบิกจ่ายตรง และ กทม. (CSCD) สำหรับส่ง สกส.

-นำเข้า Zip ไฟล์ ตอบกลับ ระบบเบิกจ่ายตรง และ กทม. (CSCD) จาก สกส.

-พิมพ์รายงาน ระบบเบิกจ่ายตรง และ กทม. (เฉพาะรายที่นำเข้าไฟล์ตอบกลับแล้วผ่านเท่านั้น)

               5.13 Main Accounting Management    

-ทะเบียนคุม Rep.No (จาก Eclaim) เพื่อบันทึกยอดโอนเงินจาก สปสช แยกตามวันที่ส่ง (Send date)

-ทะเบียนคุม ลูกหนี้ชำระเงิน (เริ่มเก็บทะเบียนตั้งแต่วันที่กำหนด) พร้อมระบบพิมพ์หนังสือราชการติดตามทวงหนี้  

               5.14 Accounting Reports Ready to Print

-ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล (ส่งรายงานการเงิน ส่วนที่ 1)

-ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล แยกรายวัน (ส่งรายงานการเงิน ส่วนที่ 1)

-รายงานสรุปการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล รวมทุกบัญชีลูกหนี้ (ส่งรายงานการเงิน ส่วนที่ 2)

-รายงานสรุปการติดตามการจ่ายชดเชย คงเหลือ รายงวด ในทะเบียนคุมอื่นๆ

-รายงานสรุปการติดตามการจ่ายชดเชย คงเหลือ รายงวด (Rep.NO) เฉพาะ ECLAIM

-รายงานสรุปการติดตามการจ่ายชดเชย ที่รับโอนเงินแล้ว รายงวด ในทะเบียนคุมอื่นๆ

-รายงานสรุปการติดตามการจ่ายชดเชย ที่รับโอนเงินแล้ว รายงวด (Rep.NO) เฉพาะ ECLAIM

-รายงานสรุปการติดตามลูกหนี้ คงเหลือ ที่ยังไม่คีย์เรียกเก็บหรือส่งเบิก ในทะเบียนคุมอื่นๆ

-รายงานสรุปการติดตามลูกหนี้ คงเหลือ ที่ยังไม่คีย์เรียกเก็บหรือส่งเบิก เฉพาะ ECLAIM

               5.15 E-HOS Accounting Analyze DATA

-กราฟแสดงประสิทธิภาพการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการ

-รายงานทะเบียนการตรวจสอบความถูกต้อง

+ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period)(วันที่รับบริการ ถึง วันที่รับชำระ/โอนเงิน) UC -OP/IP

 +ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period)(วันที่รับบริการ ถึง วันที่รับชำระ/โอนเงิน) OFC / LGO

 +ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period)(วันที่รับบริการ ถึง วันที่รับชำระ/โอนเงิน) ประกันสังคมในเครือข่าย

 +ECLAIM AN ที่บันทึกในโปรแกรม eclaim ไม่พบใน HIS

 +ECLAIM ผู้ป่วยนอก มีการคีย์เบิกล่าช้ากว่า 15-30 วัน ตั้งแต่วันสิ้นสุดการรักษา

 +ECLAIM ผู้ป่วยนอก มีการคีย์เบิกล่าช้ามากกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันสิ้นสุดการรักษา

 +ECLAIM ผู้ป่วยนอก ยังไม่พบการมานำมาบันทึก หรือติด c ยังไม่แก้ไข ตั้งแต่วันสิ้นสุดการรักษา

 +ECLAIM ผู้ป่วยใน มีการคีย์เบิกล่าช้ากว่า 15-30 วัน ตั้งแต่วันสิ้นสุดการรักษา

 +ECLAIM ผู้ป่วยใน มีการคีย์เบิกล่าช้ามากกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันสิ้นสุดการรักษา

 +ECLAIM ผู้ป่วยใน ยังไม่พบการมานำมาบันทึก หรือติด c ยังไม่แก้ไข ตั้งแต่วันสิ้นสุดการรักษา

 +HIS ผู้ป่วยนอก ที่มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีการชำระเงินหรือปิดใบเสร็จรับเงิน

 +HIS ผู้ป่วยนอก ไม่พบค่ารักษาพยาบาล

 +HIS ผู้ป่วยนอก ไม่ลงผลวินิจฉัย

 +HIS ผู้ป่วยนอกสิทธิ UC ใน CUP แต่พบการบันทึกรหัสสถานพยาบาลหลักไม่ถูกต้อง

 +HIS ผู้ป่วยนอกสิทธิ UC ไม่พบการบันทึกรหัสสถานพยาบาลหลัก

 +HIS ผู้ป่วยนอกสิทธิ ต่างด้าว ไม่พบการบันทึกรหัสสถานพยาบาลหลัก

 +HIS ผู้ป่วยนอกสิทธิ ประกันสังคม/กองทุนทดแทน ไม่พบการบันทึกรหัสสถานพยาบาลหลัก

 +HIS ผู้ป่วยใน ที่มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีการชำระเงินหรือปิดใบเสร็จรับเงิน

 +HIS ผู้ป่วยใน พบค่ารักษาพยาบาลยังค้างที่ OPD และไม่ถูกโอนไป IPD

 +HIS ผู้ป่วยใน ไม่ลงผลการวินิจฉัย

 +HIS ผู้ป่วยในสิทธิ UC ไม่พบการบันทึกรหัสสถานพยาบาลหลัก

 +HIS ผู้ป่วยในสิทธิ ต่างด้าว ไม่พบการบันทึกรหัสสถานพยาบาลหลัก

 +HIS ผู้ป่วยในสิทธิ ประกันสังคม/กองทุนทดแทน ไม่พบการบันทึกรหัสสถานพยาบาลหลัก

 +สถิติการติด C ผู้ป่วยนอก

 +สถิติการติด C ผู้ป่วยใน

 +รายงานรหัส Error และแนวทางแก้ไขในโปแกรม Eclaim

 +ECLAIM รายการค่ารักษาพยาบาลที่กำหนดของ รพ เทียบราคา ที่ สปสช กำหนด ใน eclaim

 +HIS ทะเบียนอัตราค่าบริการ

 +สถิติการโดนหักเงินการเบิกชดเชยค่ารักษา ผ่าน eclaim กรณีส่งล่าช้า สิทธิ UCS OPD (เฉพาะรายที่นำเข้า Excel Statment)

 +สถิติการโดนหักเงินการเบิกชดเชยค่ารักษา ผ่าน eclaim กรณีส่งล่าช้า สิทธิ UCS IPD (เฉพาะรายที่นำเข้า Excel Statment)

 +สถิติการโดนหักเงินการเบิกชดเชยค่ารักษา ผ่าน eclaim กรณีส่งล่าช้า สิทธิ LGO OPD (เฉพาะรายที่นำเข้า Excel Statment)

 +สถิติการโดนหักเงินการเบิกชดเชยค่ารักษา ผ่าน eclaim กรณีส่งล่าช้า สิทธิ LGO IPD (เฉพาะรายที่นำเข้า Excel Statment)

 +สถิติการโดนหักเงินการเบิกชดเชยค่ารักษา ผ่าน eclaim กรณีส่งล่าช้า สิทธิ OFC OPD (เฉพาะรายที่นำเข้า Excel Statment)

 +สถิติการโดนหักเงินการเบิกชดเชยค่ารักษา ผ่าน eclaim กรณีส่งล่าช้า สิทธิ OFC IPD (เฉพาะรายที่นำเข้า Excel Statment)

 +รายงานการโอนเงิน แยกราย งวด Rep และ รายกองทุนย่อย กรณี ทันตกรรมหญิงตั้งครรภ์ และ ทันตกรรมเด็ก

 +รายงานการโอนเงิน แยกราย งวด Rep และ รายกองทุนหลัก (ไม่รวม ทันตกรรมหญิงตั้งครรภ์ และ ทันตกรรมเด็ก )

               5.16 ระบบงานกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

                    – สามารถสร้างทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้อัตโนมัติ หลังจากตรวจสอบพบข้อมูลการขอซื้อประกันสุขภาพ

                    – มีทะเบียนรายงานสรุปบัญชีกองทุนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนรายบุคคล และสามารถสรุปรายงานเป็นช่วงเวลาได้

                    – มีทะเบียนรายงานสรุปบัญชีกองทุนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน เฉพาะที่บัตรหมดอายุ แยกรายประเภทการซื้อประกัน

                    – มีทะเบียนรายงานสรุปบัญชีกองทุนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน เฉพาะที่บัตรยังไม่หมดอายุ แยกรายประเภทการซื้อประกัน

                    – มีทะเบียนรายงานสรุปบัญชีกองทุนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน เฉพาะที่บัตรยังไม่หมดอายุ แยกรายเดือนที่กำลังจะหมดอายุ

                    – มีทะเบียนรายงานสรุป15 อันดับโรค ที่แรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการ

                    – มีทะเบียนรายงานสรุป15 อันดับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อราย สูงสุด แยกตามอันดับโรค ที่แรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการ

                    – มีทะเบียนรายงานสรุปประวัติการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพในกองทุนต่างด้าวรายคน

                    – มีทะเบียนระบบการบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยกรณี จากหน่วยบริการอื่น ๆ

                    – มีทะเบียนประวัติการเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาล

                    – มีทะเบียนระบบคำนวณยอดซื้อประกัน ยอดหักเงินส่งส่วนกลาง ยอดเรียกเก็บ และยอดการใช้สิทธิในหน่วยบริการ และสรุปเป็นยอดคงเหลือ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

               5.17 E-HOS Claim Center (อยู่ระหว่างทดลองและพัฒนา)

                    – สามารถแสดงข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการผ่านระบบ Cloud Server และเชื่อมโยงข้อมูลการเรียกเก็บระหว่างหน่วยบริการภายในจังหวัด รองรับลูกหนี้ UC นอกคัพในจังหวัด / แรงงานต่างด้าว นอกคัพในจังหวัด / ประกันสังคมในเครือข่าย

                    – สามารถบันทึกยืนยัน สถานการณ์เรียกเก็บและให้ เหตุผลในกรณี ปฏิเสธการจ่าย และส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการได้ทันที ทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์เรียกเก็บได้รวดเร็วขึ้น

               5.18 ระบบค้นหาข้อมูลจาก Rep.No

                    – สามารถแสดงข้อมูลผังบัญชีของ Rep.No เพื่อใช้สืบค้นและง่ายต่อการติดตามค้นหา

               5.19 E-HOS Accounting Reports Upload Center

                    – สามารถส่งข้อมูลไปยัง E-HOS Cloud Server แบบระบบ Manual และสามารถตั้งค่าให้ส่งข้อมูลได้อัตโนมัติ

               5.19 E-HOS Cloud

                    – E-HOS Cloud Server คือระบบศูนย์กลางข้อมูลของงานประกันสุขภาพ ในเครือข่ายภายในจังหวัดทั้งหมด มี่มีการส่งผ่านมาจาก E-HOS Accounting ของหน่วยบริการในเครือข่าย

                    – E-HOS Cloud Server คือจุดรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเรียกเก็บค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน