ที่ปรึกษาโครงการ

นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

นางวิลาวรรณ ไชยปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา